Return to site

Speed Innovation

Om å raskt komme til gode løsninger

Av Klaus Røiri /

En av de viktigste kildene til innovasjon er ansatte. De ansatte sitter med førstehånds kjennskap til markedets forventninger og kundenes behov. De kjenner også godt til hvor skoen trykker i organisasjonen.

Kultur defineres som slik vi gjør det hos oss. Utvikling av virksomhetens innovasjonsevne påvirkes derfor av ny kunnskap og utfordring av dagens praksis.

Endringer i markedet kommer nå raskere og krever nye handlemåter av ledelse og ansatte. Mange virksomheter har gått bort fra budsjetter og tradisjonelle strategiprosesser, og erstattet dette med mer dynamiske prosesser. Målet endrer seg underveis og det krever raskere tilpasning og gjennomføringsevne.

Den største utfordringen blir da å ta tak i de mest brennende behovene- og raskt løse disse. Det øker lønnsomheten og verdiskapingen i virksomheten. På den måten maksimerer virksomheten læring, samtidig som det gis større oppmerksomhet på resultater.

Speed Innovation er et verdiskapende konsept som enkelt kan implementeres i alle virksomheter.

Speed fordi resultater og læring settes først. Og rask vei til gjennomføring er viktig.

Innovation fordi bedriften tar i bruk en ny og bedre løsning.

Speed Innovation er et innovasjonskonsept som følger ledende prinsipper for å utvikle innovasjonsevne. Konseptet har følgende kjennetegn:

-Ledelsen er involvert og gir sin aktive støtte til å prioritere tid og ressurser til innsatsen. Innovasjonsarbeid blir da like karrierefremmende som daglige ansvarsområder.

-Et tverrfaglig team dedikeres til et brennende behov. Teamet utnytter den kompetansen som finnes i virksomheten. Og trekker på eksterne der virksomheten mangler kompetanse og/eller trenger ny innsikt.

HVORDAN GJENNOMFØRE SPEED INNOVATION?

Prosessen er avgjørende for å skape gode resultater.

Teamets hovedoppgave er å skaffe seg et best mulig beslutningsgrunnlag. Alle innovasjonsprosjekter starter med å definere det brennende behovet og hvem som blir berørt av behovet.  Hypoteser blir testet slik at problemstillingen blir reell og tydelig. Deretter identifiseres mål og verdiskapende løsninger som svarer på behovet. Hindringer og alternativer blir vurdert. Tilslutt kommer Teamet med sin anbefaling til ledelsen.

Speed Innovation gjennomføres på en dag i 3 trinn:

Trinn 1: Identifisere brennende behov som eiere, kunder eller ansatte vil juble over blir tatt tak i. Behovene som velges skal innfri noen kriterier. For eksempel stor kostnadsreduksjon, stort inntektspotensiale, bedre brukeropplevelse, bedre samspill, realistisk å ta ta tak i på kort sikt, har ildsjel/stort eierskap hos ansatte.

Trinn 2: Speed Innovation Workshop. Teamet presenterer det brennende behovet, hvem som er berørt og hva man ønsker å oppnå. Innoco fasiliterer Speed Innovation prosessen og utfordrer arbeidsgruppen til å teste sine hypoteser ved å bruke organisasjonen kompetanse og innsikt fra andre som blir berørt. Innoco gir Teamet metoder for å identifisere mål og alternative løsninger, basert på den justerte problemstillingen. Teamet velger den løsningen som skaper størst verdi og som har størst sannsynlighet for å lykkes. Her brukes kriterier (6 elementer) for å lykkes med innovasjonsprosjekter. Gap/hindringer vurderes og det lages en anbefaling for ledelsen.

Trinn 3: Pitch til ledelsen. Teamet presenterer sitt forslag til fremdrift for ledelsen. Herunder brennende behov, mål, løsning, hindringer og X-faktorer.

Ta gjerne kontakt med meg for å få et tilbud på en Speed Innovation Workshop.

Innoco AS,

Klaus Røiri

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK