Samskaping i praksis

Av Synniva Larsen

Hva vet vi egentlig om framtida? Hvem tar beslutninger og på hvilken måte? Hvor og hvordan bor vi? Hvor og hvordan mottar vi tjenester? Hvilke tjenester og hvem leverer disse tjenestene? Hvordan ser lokaldemokratiet ut?

 

Jevnaker kommune har gått i bresjen for å involvere politikere, innbyggere, utbyggere, fagpersoner, tillitsvalgte og kommunal ledere i arbeidet med å undersøke hva vil være behovet for framtidas omsorg i 2030? Ledestjernen vår var: Tenk om vi lykkes med å forene bygdas krefter og skaper noe unikt sammen…

 

Solid forankring:

Rådmann May-Britt Nordli sier dette om intensjonene for prosjektet:

Prosessen har hatt to hensikter:

  1. Finne innovative, framtidige løsninger for å møte framtidas omsorgsbehov
  2. Fornye lokaldemokratiet.

I vanlige kommunale prosesser kommer innbyggere og eventuelle samarbeidspartnere inn på tampen av planleggingen og blir hørt på forslag til endelig løsning eller prioritering etter at fagpersoner og administrativ ledelse i kommunen har jobbet vel og lenge ut fra sine kunnskaper og sin forståelse av situasjonen. 

 

Nå har vi snudd dette helt på hodet og startet bredt med alle mulige involverte samtidig – i felles kommunikasjon. Både innbyggere/brukere/pårørende, kommunale ledere og fagpersoner, tillitsvalgte, utbyggere og politikere har deltatt i den samme prosessen og vært på samme sted i prosessen samtidig, har lyttet til hverandre og hørt hva de forskjellige har på hjertet om hvilke behov som er tilstede. Det er ikke minst viktig å lytte til hva alle interessenter har av opplevde behov, ikke hva vi som kommuneadministrasjon tror. Der har vi fått oss noen overraskelser!”

May-Britt Nordli.

 

 Slik gikk vi frem

 Rådmann med støtte av ordfører Lars Magnussen gav oppdraget til kommunalsjef for helse og omsorg, Cecilie P. Øyen og rådgiver Anita K. Haugland. De koblet på viktige støttespillere, til sammen 15 personer, med unike komplementære egenskaper og sammen satte vi i gang med planleggingen. Vi la opp til en spenstig tidsplan og var ikke redde for å justere underveis. Høy takhøyde og åpen tone ble viktig for at vi skulle lykkes.

 

Milepæler og mål

Vi hadde flere milepæler. Vi ville ha med oss politikerne og derfor inviterte rådmann og ordfører oss til å holde inspirasjonsforedrag for kommunestyret. Gustav, Cecilie og jeg la opp til dialog og politikerne –  de var med. Det virket som om milepæl nr 1 var nådd.

  

Framtidsverksted 1 - Behov

Det var i stor spenning at rådmann og ordfører sammen med kommunens ansatte inviterte til behovsworkshop nr 1 på Thorbjørnrud hotell. Rammen og formen var annerledes enn på rådhuset og folket strømmet på. De bidro med gode, ærlige og engasjerte innspill til hva de mente var de brennende behovene på Jevnaker. De tok oss litt på senga. Vi hadde noen antagelser om at det ville bli snakket mye om velferdsteknologi og medfølgende skepsis til dette, men det folk var opptatt av var knyttet til å skape et varmere samfunn. Bry seg, endre holdninger, å bli møtt på sitt behov, få lov til å være med å bestemme, få informasjon til rett tid og mulighet til å velge og å skape møteplasser.

Add paragraph text here.

Her ser dere 1 av 10 grupper jobbe med behov.

Teamet tok med oss alle innspillene tilbake og gjorde grovsorteringer på tema. Vi fant overraskende mange fellesnevnere. Deretter fortsatte mobiliseringen og arbeidet med å grave videre i behov frem mot framtidsverksted 2.

Framtidsverksted 2 og 3 - Løsning

Endelig fikk politikerne og innbyggerne lov til å tenke ut løsninger. Vi fikk med oss en rekke gode forslag hjem. Så begynte den krevende vektingen og jobben med å prioritere hva vi vil gå i gang med nå. Vi ble enig om viktige kriterier og valgte på bakgrunn av disse 2 løsninger. Disse ble jobbet med i teamene og presentert for politikere, sammen med rådmannens utvidete ledergruppe og innbyggerne i framtidsverksted 3.

Både Kommunal rapport og Ringerikets blad skrev om prosjektet ( Kommunal rapport) Cecilie P. Øyen og u.t. lettet og glade over solid fremmøte (Bilde fra Ringerikets Blad).

Og så lurer du kanskje på hva ble de valgte løsningene?

Den første løsningen svarer på behovene: Sosial kontakt og møteplasser – inkludering og informasjon. Det viser seg nemlig at blant annet innflyttere, f. eks Ingvild innflytter, men også de som har bodd på Jevnaker i mange år, opplever at det er vanskelig å komme i kontakt med andre. Noen opplever det som så krevende at de vegrer seg for å gå i butikken. De føler seg usynlige og utenfor. Flere av de vi har snakket med peker på at de ofte ikke forstår hva folk snakker om. De har ikke referansene på plass og skjønner ikke uttalelser som f. Eks. ”Jeg skal en svipptur til Canada.” Ikke vet Ingvild innflytter at Canada ligger på Jevnaker. Heller ikke at det faktisk finnes møteplasser, bare ikke slike møteplasser som vi forbinder med møteplasser.

Derfor skal vi lage et enkelt og humoristisk kart som vi kaller ”Jevnaker for dummies”. Her finner du morsom og nyttig informasjon om hvor ting skjer og ikke minst hvor Canada og Korea ligger. I tillegg vil ildsjeler i kommunen være synlig på nye steder og dele ut kart, samt innby til kontakt. ”Vi vil lære av brannmennene i bygda som ofte er å finne på steder der folk ferdes og krysser fingrene for at dette kan bli bygdas snakkis som i seg selv kan bidra til at det er lettere å komme i kontakt med ukjente.” Per Gunnar Nygård, ikt og innovatør. Vi begynner med en liten prototype eller kladd om du vil og tester og justere på denne til den virkelig treffer.

Løsning to er en langsiktig og framtidsrettet løsning. Vi kaller den: Et godt sted å bo. Vi ønsker at kommunen og politikerne sammen med næringslivet og utbyggere legger til rette for en aktiv og inkluderende boligpolitikk. Vi ønsker en differensiert boligmasse med mulighet for at deler kan være innskuddsbasert. Visjonen for prosjektet er å bygge boliger med nærhet til sentrale funksjoner med mulighet for sosiale sammenkomster og hvor mennesker i ulik alder kan ha gjensidig nytte av hverandre. Innbyggerne vil trives, få økt helsegevinst og kommunen og de frivillige vil lettere kunne samkjøre sine tjenester.

Og til slutt får rådmann May-Britt Nordli og ordfører Lars Magnussen oppsummere det hele:

Dette må virkelig sies å være et taktskifte i forhold til å involvere våre innbyggere i beslutningsprosessene i Jevnaker kommune, fra å presentere nesten ferdige planer i folkemøter til å involvere innbyggerne i tidlig plan-/ prosjektfase. Jeg gleder meg til å gjennomføre fremtidige prosesser på samme måte og jeg opplever at politikerne i Jevnaker virkelig støtter opp om dette. Ordene «ingen vei tilbake» er brukt ved flere anledninger og de stiller jeg meg bak".

 

Jeg mener at denne måten å involvere innbyggere og brukere på vil være med på å styrke lokaldemokratiet. I en tid hvor «sentraliseringsspøkelset» er hett tema i rikspolitikken så vil dette bidra til ytterligere å legitimere folkestyret.

Jeg tror også at dette på litt sikt vil bidra til bedre rekruttering til politikervervene, noe man også i Jevnaker har slitt med de senere årene.

Vi politikere skal fortsatt ta beslutningene, men jeg er sikker på at beslutningsgrunnlaget blir ytterligere forbedret i forhold til tidligere. Dette vil også skape mer trygghet rundt beslutningene noe som ikke minst er viktig i forhold til ressursbruken i en kommune med trang økonomi.

Jeg fikk dessverre bare deltatt på det siste av de 3 fremtidsverkstedene, men rapporter fra mine politikerkolleger som også var med på de 2 første, tyder på stort læringsutbytte ikke minst når det gjelder avklaring av behov. Her har jeg skjønt at det har vært mange "aha-opplevelser».

Dette er helt klart «tommel opp» fra meg!” Ordfører og sertifisert innovatør: Lars Magnussen.

”Dette har vært så vellykket at våre videre utviklingsprosesser vil ta utgangspunkt i denne modellen”. Rådmann og sertifisert innovatør: May-Britt Nordli.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK